Pronunciamento da Iniciativa Galega pola Memoria
Pronunciamento da Iniciativa Galega pola Memoria
A ONU, a través da oficina en Xenebra da Alta Comisionada para os Dereitos Humanos, emitiu unha nota pedindo ao Estado español a derrogación da Lei de Amnistía de 1977 porque incumpre a normativa internacional en materia de dereitos humanos.
«España está obrigada, baixo a lei internacional, a investigar as graves violacións dos Dereitos Humanos, incluídas as cometidas durante o réxime de Franco, e a procesar e castigar aos responsables se aínda están vivos», afirmou o seu voceiro Rupert Colville, durante unha rolda de prensa celebrada o 9/02/2012 naquela cidade suíza.
Ademais, segundo a Comisión de Dereitos Humanos da ONU, existe un deber cara as vítimas, que teñen «dereito de reparación».
Colville lembrou que, conforme unha recomendación de 2009 da Comisión de Dereitos Humanos da ONU, «España debe derrogar a súa Lei de Amnistía, posto que non está conforme coas leis internacionais de dereitos humanos». A devandita recomendación, elaborada por 18 expertos da organización internacional, toma como base o Pacto Internacional de Dereitos Civís e Políticos, ratificado polo Estado español no ano 1985.
ñ  A Iniciativa Galega pola Memoria apoia de xeito incondicional o pronunciamento da Alta Comisionada a prol da inmediata derrogación da Lei de Amnistía do ano 1977, e fai un chamamento a todos os colectivos de memoria, organismos sociais, sindicatos, partidos políticos e á cidadanía en xeral para que, de maneira unitaria, se sitúe este obxectivo político na máxima prioridade das mobilizacións populares e accións parlamentarias. Ao tempo, declarase en contra do inxusto procesamento do xuíz Baltasar Garzón por pretender investigar os crimes do franquismo, entendido aquel como unha manifestación máis da impunidade que na actualidade disfrutan os responsables da represión exercida pola Ditadura franquista.
ñ  En consecuencia, a Iniciativa Galega pola Memoria é así mesmo contraria a todo tipo de homenaxe pública a representantes do réxime franquista de recoñecida traxectoria represiva, así como ás tentativas de agachar ou deturpar os feitos dos que foron protagonistas. En concreto, a campaña do PP para institucionalizar sen mácula a figura do ex ministro de Franco Sr. Fraga Iribarne, é particularmente inxustificable. Neste sentido, a Iniciativa Galega pola Memoria fará pública a súa oposición a calquera evento destas características, instando a todos os partidos e organizacións sociais que se reclaman do antifranquismo a poñer por diante a memoria das vítimas da Ditadura e a non ser participes de iniciativas indignas que, ademais, van en sentido contrario ás aspiracións de maior xustiza e liberdade para os pobos e para as persoas.
Asemblea da Iniciativa Galega pola Memoria, Compostela. 25 de febreiro de 2012
                  (en representación de 11 colectivos de toda Galicia)
Pronunciamiento de la Iniciativa Gallega por la Memoria. Se ruega difusión.
La ONU, a través de la oficina en Ginebra del Alta Comisionada para los Derechos Humanos, emitió una nota pidiendo al Estado español la derogación de la Ley de Amnistía de 1977 porque incumple la normativa internacional en materia de derechos humanos.
«España está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidos los cometidos durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si aun están vivos», afirmó su portavoz Rupert Colville, durante una rueda de prensa celebrada el 9/02/2012 en aquella ciudad suiza.
Además, según la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, existe un deber hacia las víctimas, que tienen «derecho de reparación».
Colville recordó que, conforme una recomendación de 2009 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, «España debe derogar su Ley de Amnistía, puesto que no está conforme con las leyes internacionales de derechos humanos». Dicha recomendación, elaborada por 18 expertos de la organización internacional, toma como base el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por el Estado español en el año 1985.
La Iniciativa Gallega por la Memoria apoya de manera incondicional el pronunciamiento del Alta Comisionada en pro de la inmediata derogación de la Ley de Amnistía del año 1977, y hace un llamamiento a todos los colectivos de memoria, organismos sociales, sindicatos, partidos políticos y a la ciudadanía en general para que, de manera unitaria, se sitúe este objetivo político en la máxima prioridad de las movilizaciones populares y acciones parlamentarias. Al tiempo, declarara en contra del injusto procesamiento del juez Baltasar Garzón por pretender investigar los crímenes del franquismo, entendido aquel como una manifestación más de la impunidad que en la actualidad disfrutan los responsables de la represión ejercida por la Dictadura franquista.
En consecuencia, la Iniciativa Gallega por la Memoria es asimismo contraria a todo tipo de homenaje público a representantes del régimen franquista de reconocida trayectoria represiva, así como a las tentativas de minimizar o esconder los hechos de los que fueron protagonistas. En concreto, la campaña del PP para institucionalizar sin mácula la figura del ex ministro de Franco Sr. Fraga Iribarne, es particularmente injustificable. En este sentido, la Iniciativa Gallega por la Memoria hará pública su oposición a cualquier evento de estas características, instando a todos los partidos y organizaciones sociales que si reclaman del antifranquismo a poner por delante la memoria de las víctimas de la Dictadura y a no ser participes de iniciativas indignas que, además, van en sentido contrario a las aspiraciones de mayor justicia y libertad para los pueblos y para las personas.
Asamblea de la Iniciativa Gallega por la Memoria, Compostela. 25 de febrero de 2012
(en representación de 11 colectivos de toda Galicia)